Periodiska ATP-inspektioner

ATP-kausitarkastukset

Ruokavirasto har gett tillstånd till att periodiska ATP-inspektioner får utföras i Lundo, Vanda, Jyväskylä, Tammerfors och Uleåborg.

Periodisk inspektion utförs då det är högst sex månader tills ATP-godkännandet går ut. Det första ATP-godkännandet är i kraft i sex år och följande nya godkännande tre år.

ALLMÄNT OM DEN PERIODISKA INSPEKTIONEN
På basen av den periodiska ATP-inspektionen kan man förlänga transportfordonets utgående eller utgångna ATP-klassificering. På basen av rapporten från den station som utför den periodiska granskningen utförs beviljar Naturresursinstitutet (Luke) ett ATP-intyg för transportfordonet, som i regel är i kraft under 3 år med början från att föregående ATP-intyg har upphört att vara i kraft.
Målsättningen med den periodiska inspektionen är att utreda ifall transportfordonet fortsatt, trots stigande ålder, är lämpat för den avsedda användningen och i enlighet med de tekniska krav som gäller för ATP-transportfordon.

Den periodiska ATP-inspektionen utförs i enlighet med Lukes instruktioner, och i en roll som myndighetsrepresentant. Stationen där den periodiska granskningen utförs har som uppgift att granska att karosseriet och temperaturregleringsanordningen är i enlighet med typtestrapporten och i ändamålsenligt skick. Resultatet av den periodiska inspektionen kan vara ett godkännande, ett godkännande efter att vissa specificerade korrigeringar har gjorts, eller ett avbrytande/underkännande. För ett godkänt transportfordon framförs ett förslag om förlängning av ATP-klassificeringen till Luke, och ifall Luke godkänner denna framställan, levererar man ett nytt ATP-intyg som postförsändelse, vilken kunden är skyldig att lösa ut.

TA MED ALLA DOKUMENT
Före den periodiska inspektionen inleds kontrolleras att karosseriets ATP-klassificering är i kraft. Detta med hjälp av den ursprungliga ATP-testrapporten eller en kopia av denna. Dessutom behöver man transportfordonets registerutdrag samt det senaste ATP-intyget. Dokumenten är obligatoriska, och ifall de inte levereras förvärvas de mot avgift från Luke, och kunde faktureras avgiften på basen av prislistan.

KAROSSERIET RENGJORT OCH TOMT
När man anländer till den periodiska inspektionen ska karosseriet vara rent inuti och utanpå, eftersom väggytorna granskas och fotograferas i sin helhet. En smutsig kaross kan leda till att den periodiskas inspektionen avbryts, och kunden faktureras normal avgift för periodisk inspektion. Karosseriutrymmet ska absolut vara tomt.

BRÄNSLETANKEN FULL
Vid den kyltest som utförs i samband med den periodiska inspektion kan kylanläggningen komma att förbruka 30 – 40 liter bränsle, reservera alltså tillräckligt med bränsle.

KAROSSERIUTRYMMET VARMT
Inspektionen kan inte inledas före karosseriutrymmet och väggarna med isolering har en temperatur på minst +15°C. Detta säkerställs genom att registrera temperaturerna i karosseriutrymmet med dörrarna stängda under 30 minuter innan den egentliga kyltesten inleds. Under denna tid får temperaturen i karosseriet inte sjunka. Ifall karosseriutrymmet måste värmas innan testen, kan detta fördröja den periodiska inspektionen så att den tid som reserverats inte räcker till, vilket i sin tur kan leda till att inspektionen avbryts. För uppvärmning av karosseriutrymme debiteras separat.
När du lämnar ett transportfordon för periodisk inspektion t.ex. föregående kväll, säkerställ att det finns tillräckligt med bränsle och lämna kylanläggningen i drift med en temperaturinställning på +20°C.

TEMPERATURREGISTRATOR
För FRC-klassificerade transportfordon ska finnas en fungerande temperaturregistrator som är godkänd i enlighet med EN12830.